Jeg vil bygge min menighet!

De som kommer fra deg, skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet i stand, den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der. (Jes. 58,12)

Nytt Liv Kirkene

Husmenigheter

Nytt Liv Nettverket består av både forsamlingsmenigheter og husmenigheter. Vi bygger ikke nødvendigvis husmenigheter som et skritt på veien mot en normal stor menighet. Her vil vi søke Guds ledelse i hvert enkelt tilfelle, men om Gud leder til det lar vi gjerne husmenighetene gå over til å bli forsamlingsmenigheter.


I Husmenighetene vil ha alt som en Gudstjeneste bør inneholde. Vi vil ha lovsang og tilbedelse, kollekt, forkynnelse og betjening. Hovedforskjellen vil være at det er i et hjem vi har møtene. En annen forskjell vil være at de fleste som er tilstede er med i betjeningen. Enten gjennom vitnespyrd og forkynnelse eller i nådegavebruk eller i forbønn for andre.


Vi lengter etter å se at hele menigheten kommer i funksjon, modnes i bruken av nådegavene, og går fra konsument til produsent av åndelige velsignelser.


Videre vil vi oppleve at alle i menigheten blir sett, kommer inn i et sosialt nettverk og blir styrket av de andre i huskirken.

Forsamlingsmenigheter

Samtidig som vi har de forskjellige husmenighetene vil vi også ha forsamlingsmenigheter. Vi tror på gudstjenesten som et viktig redskap for Gud, vi vil derfor strebe etter å samle folk til møter i Guds nærhet.


I tillegg til gudstjenestene i forsamlingsmenighetene og husmøtene i huskirkene, vil vi ha festmøter for hele nettverket, hvor vi alle vil komme sammen for å lovsynge og tilbe Gud, få retningsgivende forkynnelse for nettverket, og bli betjenet av tjenestegavene i nettverket.


Nytt Liv Nettverket vil også drive med leder- og forkynnertrening. Vi vil også ha en forkynnerpool, bestående av alle tjenestegavene Jesus har til enhver tid gitt til nettverket. Disse vil rullere mellom de forskjellige husmenighetene og menighetene, slik at vi får en ballansert og variert forkynnelse i hele nettverket.


Menighetene vil også ha et bønnemøte i uken, hvor menighetene kollektivt kan gjøre en jobb i bønn, for å be igjennom alt det Gud har for oss.

Nytt Liv Nettverkets lederskapVi tror på en apostolisk lederskapsmodell. Dette betyr at vi tror at Jesus har gitt gaver til menigheten i form av de fem tjenestegavene: Apostel, Profet, Hyrde, Lærer og Evangelist. Disse tjenestegavene er gitt av Jesus, som er hode for menigheten, for at han vil lede sin menighet gjennom disse tjenestene. Jesus er den som utvelger og kaller tjenestegavene, vi vil derfor annerkjenne denne utvelgelsen ved å la de tjenestegavene som har en funksjon i menigheten, og som vil være med å bygge i trå med menighetens visjon og DNA, utgjøre menighetens åndelige lederskap. Nettverket ledes av nettverkets grunnlegger og hovedpastor, i samarbeid med pastorene for de forskjellige kirkene og det åndelige lederskapet.

Grunnleggere, hovedpastor og styre for Nytt Liv NettverketArild Teikari

Grunnlegger og Hovedpastor

Kristin Elstrøm Teikari

Medgrunnlegger og medpastor

Irma og Alwin Weerstand-de Wildt

Pastorpar Nytt Liv Suldal

Kristin og David Fiskå Midttun

Ledere Nytt Liv Jørpeland

En bibelsk struktur

46 De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet.

47 Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.


Apostlenes gjerninger 2,46-47