Hva vi tror på:


Nytt Liv Nettverket


Nytt Liv Nettverket er et nettverk av lokale menigheter, som Gud har satt sammen for at vi skal utfylle, hjelpe og støsste hverandre, samtidig som vi står for den samme læren og praksisen på sentrale områder av kristenlivet. Vi vil her kort si noe om hva vi tror på noen av disse områdene:


Menighetens trosbekjennelse og lære

Nytt Liv Nettverkets menigheter skal være evangeliske og pinsekarismatiske trosmenigheter.

 

Nytt Liv Nettverket bygger sin lære på den apostoliske trosbekjennelse:

 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Bibelen, Guds Ord


Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Hele skriften er innåndet av Den Hellige Ånd i de forskjellige som har skrevet den ned. Bibelen er vår øverste autoritet i enhver sak, den er uavhengig av tid, sted eller kultur. Himmel og Jord skal forgå, men Guds Ord vil alltid bestå. (2. Tim. 3,16 og Matt. 24,35)


Treenigheten


Vi tror på en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

(1:Mos.1:26, Matt 28:19)

Frelse


En blir frelst ved å bekjenne Jesus som Herre i sitt liv, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Jesus Kristus fra de døde. (Rom. 10,9) Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom Han. (Joh. 14,6) Den som tar imot Jesus som frelser, blir født på ny og tar i mot Den Hellige Ånd som pant. (Joh. 3,5 og Ef. 1,13)

Dåp


Menigheten forkynner og praktiserer troendes dåp, med full neddykkelse i vann. I dåpen begraves det gamle livet, og en oppstår for å leve et nytt liv for Jesus. Det er ikke frelse i selve dåpen, men den er en god samvittighets pakt med Gud. Dåpen er mer enn en symbolhandling, det skjer en faktisk begraving av det gamle livet i dåpen, og en oppstandelse til et nytt liv i frihet med Jesus Kristus (Ap.g. 8,35-38 og 1.Pet. 3,21).

Dåpen i Den Hellige Ånd


Vi tror at Den Hellige Ånd ble utgytt over alt kjød på Pinsedagen. Det betyr at alle kristne kan bli døpt i Den Hellig Ånd. Alle som er kristne kan søke og få de nådegavene som Den Hellige Ånd gir. (Ap.g. 2,14-21 og 1. Kor. 12,1-11)

Lovsang og tilbedelse


Gud elsker lovsang og tilbedelse. Åp. 4,8-11 og 5.13. Gjennom lovsang og tilbedelse bygger vi en trone for Gud, og drar ned hans følte nærvær

Bønn


Be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for deg. Mt 7.7. Vi tror Gud gjennom bønn forløser sin herlighet ved at vi ydmyker oss for ham. 2 Krøn. 7.14.

Helbredelse


Menigheten forkynner og praktiserer bønn for syke. Jesus betalte en evig pris på korset for å ta bort all vår synd, sykdom og plage. Vi tror derfor at frelsesverket til Jesus ikke bare gjelder for vår frelse men også for vår helse. (Jes. 53,3-6 og Mark. 16,15-18)

Hellighet


I frelsen har alle kristne fått Guds rettferdighet, og er gjort hellig og feilfri i Guds øyne, i Jesus Kristus. Dette fritar oss derimot ikke fra å stadig leve i helliggjørelse, der vi arbeider på vår frelse, for å bli mer og mer lik Jesus. Den Hellige Ånd ønsker å la sine frukter komme tilsyne i våre liv, på samme måte som han ønsker å vise sin kraft gjennom våre liv. (Rom. 3,19-26, Heb. 12,14 og Gal. 5,16-25)

Menigheten


Guds globale menighet er Jesu legeme på jord, men Guds ord taler også om lokale menigheter på mange forskjellige steder. Disse handler Jesus med på forskjellig sett etter hva den enkelte menighet trenger og hvilke mandat den enkelte menighet har fått. Jesus er den som bygger sin menighet, og som er hode for menigheten. Hver enkelt kristen som har latt seg døpe kan og bør være en del av en lokal menighet. Dette for å få del i de helliges samfunn og for å få koble seg på den kollektive salvelsen som ligger på en menighet og komme under den beskyttelse som finnes i menigheten. (Mark 16:15-20, Hebr.10:25, Ef.4:11-19)